10zing advokatbyrå och de advokater som arbetar här fäster stor vikt vid din integritet och säkerställer alltid att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver.

Denna informationstext beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du besöker 10zing advokatbyrås hemsida, www.10zing.com (”Webb(en)”), eller mailar oss.

Informationstexten beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar oss enligt nedan om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

Cookies
Vi använder inte cookies på vår Webb.

De personuppgifter vi samlar in om dig
Vi samlar inte in några personuppgifter om dig då du besöker vår Webb.

Om du däremot mailar oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, exempelvis namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.

Vem behandlar dina personuppgifter

”10zing” är inte en juridisk person utan ett varumärke under vilket ett antal advokatbyråer verkar. De juridiska personer som står bakom 10zing hittar du under rubriken ”Organisation”.

Hur vi behandlar dina personuppgifter
När du mailar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på vår legitima intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens du sänder oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt meddelande. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du lämnat ditt samtycke till sådant utlämnade.

Var vi behandlar dina personuppgifter och hur dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter på de av våra datorer och mobiltelefoner som vi använder i vår advokatverksamhet.

Då vi bedriver vår verksamhet i Sverige kommer dina personuppgifter därför i huvudsak att lagras i Sverige, men då vi avser att hålla en hög grad av tillgänglighet för våra klienter så kommer vi även att under affärsresor och semestrar med stor sannolikhet komma att ta med såväl dator som mobiltelefon för att du ska kunna nå oss och för att vi ska kunna kommunicera med dig. Det kan då komma att hända att dina personuppgifter därigenom kan komma att lagras och behandlas av oss utanför EEA området men då endast i syfte att kunna kommunicera med dig i de ärenden där du begärt vårt biträde.

Om du inte godkänner att detta sker ber vi dig meddela oss omgående per mail så kommer vi att se till att dina personuppgifter inte kommer att lagras utanför EEA från det att vi fått ditt meddelande. Detta medför då emellertid att vi inte kommer att kunna kommunicera med dig eller sköta dina ärenden under den tid då vi inte befinner oss inom EEA området.
10zing använder IT-system och programvara från tredjepartsleverantörer exempelvis Microsoft Office[1]. Det innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter men då endast för att utföra support på dessa system och programprodukter.

Under de avtal vi har med dessa leverantörer framgår att såväl lagring som behandling av personuppgifter kan komma att ske utanför EEA området men då endast för att tillförsäkra support och underhåll av dessa system och programprodukter och i enlighet med GDPR och EU kommissionens regelverk för tredjelandsöverföring.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Gäller informationen även för länkar till andra sidor?
Nej, vi ansvarar inte för personuppgifter som behandlas när du besöker andra webbplatser via någon av våra länkar. Se respektive webbplats för hur de behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvariga och kontakt
Respektive advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter.
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, se under Organisation för kontaktuppgifter.

Klagomål
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till den svenska Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Ändringar och uppdateringar
Denna informationstext uppdaterades i maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna Webb.

[1] Microsoft Office är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation